16.09.2022 Новини

ОБЯВЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

ОБЯВЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и на основание на чл. 4, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда уведомяваме, че

„Тавилог“ ЕООД, ЕИК 201837682, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район Лозенец, ул. Филип Кутев № 137, бл. 1, ет. 2 с управител: Филип Атанасов Пашов, телефон и ел. поща: 0895 522 701, r.kulev@bpdplc.com чрез упълномощен представител: Румен Кулев ,има намерение за инвестиционно предложение, а именно изграждане на:

СОБСТВЕН ВОДОИЗТОЧНИК (ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ) В УПИ I-125 –за производствени, складови и административни дейности и трафопост, ПИ с идентификатор по КККР 12084.2759.125, кв.13, местн.Толева махала, с.Волуяк, район Връбница, Столична община.

Резюме на предложението:

Изграждане на нов собствен водоизточник (тръбен кладенец) в поземлен имот с идентификатор 12084.2759.125, ЕКАТТЕ 12084 с обща площ 29776 кв.м. Кладенецът ще се използва за задоволяване на питейно-битови и противопожарни нужди на обекта, предвиден за изграждане в имота.

За водоизточника възложителят ще проведе процедури пред Басейнова дирекция „Дунавски район“ за получаване на разрешително за водовземане, съгласно Закона за водите и Наредба №1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземни води.

Очаквано водно ниво в тръбния кладенец е на дълбочина от 10÷20 м от повърхността. Максималния дебит на черпене от кладенеца ще е 5,5 л/сек и не повече от 22076 куб.м/годишно.

За обекта има:

-             Решение на РИОСВ – София № СО-29-ПР/2021г. за „Пречиствателно съоръжение за отпадъчни води“, с което е решено да не се извършва ОВОС;

-             Решение на РИОСВ – София № СО-94-ПР/2022г. за „Изграждане на логистична база“, с което е решено да не се извършва ОВОС;

-             Влязла в сила кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-40/20.07.2011г. на изпълнителен директор на АГКК;

-             Виза за проектиране, издадена на 30.03.2021г. от гл.арх на Столична община - район Връбница;

 

Местоположение:

Инвестиционното намерение ще се реализира в УПИ I-125, „ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ, СКЛАДОВИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ТРАФОПОСТ“, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 12084.2759.125, КВ. 13, М. ТОЛЕВА МАХАЛА, С. ВОЛУЯК, РАЙОН ВРЪБНИЦА, СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

Тръбния кладенец се предвижда да бъде разположен в източната част на имота. Приблизителните географски координати на кладенеца в WorldGeodeticSystem’84 са:

B: 42° 44' 55.02455"

L: 23° 13' 33.54160"

Обектът не се намира в защитени територии или в близост до такива. Инвестиционното намерение не засяга защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство. Въздействията от инвестиционното предложение нямат трансграничен характер.

По време на строителния процес, както и по време на експлоатацията на обекта няма да се генерират вредни емисии и вредни вещества във въздуха.

Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

По време на експлоатацията на обекта ще се генерират битови и незначителни количества твърди отпадъци: опаковки от хартия, картон, полиетилен и други.

По време на строителния процес няма да бъдат генерирани вредни отпадъци. Очаква се да се генерират строителни отпадъци от изкопи и кофражни работи, като същите ще бъдат своевременно извозвани на площадка за строителни отпадъци, определена със заповед на Кмета на Район Връбница в съответствие със ЗУО.

Дейностите по управлението и третирането на генерираните отпадъци ще се извършват при спазването на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.